top of page

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg Németh Krisztián, egyéni vállalkozó (1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9., Nyilvántartási szám: 52507405, Adószám: 68967877-1-41; továbbiakban: „Harmónia Fészek”) a kizárólagos tulajdonában álló www.harmoniafeszek.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználására vonatkozó feltételeket.

 

Alapfogalmak

Üzemeltető: Németh Krisztián, továbbiakban: Harmónia Fészek

Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9.
Adószám: 68967877-1-41
Nyilvántartási szám: 52507405
Emailcím: harmoniafeszek@gmail.com

Tárhelyszolgáltató:

Neve: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Emailcím: support@tarhely.eu

Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére

Szolgáltatás: Alternatív gyógyászati kezelések, tanfolyamok szervezése, valamint a Weboldalon keresztül Ajándék kártya vásárlás

Weboldalwww.harmoniafeszek.hu

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon Ajándék Kártyát vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban Ajándék Kártyát nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére és csak szülői/gondviselői engedéllyel vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat, illetve vehetnek részt Harmónia Fészek kezelésein, ebben az esetben a kiskorú szülője/gondviselője minősül Felhasználónak.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, regisztrációval, illetve a hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra kerültek a Weboldalon.

A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A harmoniafeszek.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

 

A Harmónia Fészek működése

Harmónia Fészek alternatív gyógyászati szolgáltatásokat, tanfolyamokat nyújt, melyek jellemzői, időtartama, ára a www.harmoniafeszek.hu weboldalon részletesen megtalálható.

Változó tényezők: A szolgáltatások időpontja, időtartama, ára változhat.

Harmónia Fészek mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az eredetileg meghirdetett szolgáltatást, tanfolyamot. Harmónia Fészek a változtatás jogát fenntartja.

Érkezés a szolgáltatásra: Harmónia Fészek szolgáltatásaira maximum 15 perccel korábban lehet megérkezni. Ennél korábbi érkezés zavarja az éppen folyó kezeléseket.

Késés a szolgáltatásról: A befoglalt időponthoz képest későbbi érkezés esetén Harmónia Fészeknek nem áll módjában a szolgáltatás befejezését kitolni.

Ajándék Kártyák felhasználási feltételei:
1. Az Ajándék Kártya a Harmónia Fészek által nyújtott bármelyik szolgáltatásra felhasználható, kivéve, ha a Kártyán erre vonatkozó kitétel szerepel. Ebben az esetben a Kártyán feltüntetett szolgáltatásra (szolgáltatásokra) használható fel az Ajándék Kártya. A kártya a Kártyán feltüntetett időpontig használható fel.
4. Az Ajándék Kártya készpénzre nem váltható, kizárólag fizetőeszközként szolgál a fent nevezett szolgáltatás igénybevétele esetén.
5. Az utalvány vissza nem váltható, be nem cserélhető.
6. Érvényes foglalás leadásával automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.
7. Harmónia Fészek az Ajándék Kártya elvesztése, vagy harmadik személy általi szándékos eltulajdonítása révén keletkezett anyagi kár esetében felelősséget nem vállal.

Szolgáltatás: Harmónia Fészek semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a szolgáltatás/tanfolyam eredményével Felhasználó elégedetlen.

Lemondás: A szolgáltatás, Harmónia Fészeknél jelentkező személyi, technikai tényezők miatt (pl. betegség) elmaradhat, erről az érintett Felhasználót e-mailben, vagy telefonon értesítjük, legkésőbb a befoglalt szolgáltatás megkezdése előtt 1 órával.

Viselkedési normák

A Harmónia Fészek által nyújtott szolgáltatások/tanfolyamok igénybevételekor és/vagy Weboldalon elfogadott magatartási kódex magában foglalja, hogy a Felhasználó más Felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül. Nem érkezik ittas vagy bódult állapotban és betartja az elvárt viselkedési normákat.

Ajándék Kártya vásárlás, lemondás – A szerződés megkötésének technikai lépései

Az Ajándék Kártya vásárláshoz Felhasználónak regisztrálnia kell, ahol meg kell adnia a következő adatokat:

 • Név (vezeték, kereszt)

 • Telefonszám

 • E-mail cím

 • Jelszó

 • Számlázási adatok

Regisztráció nélküli vásárláshoz a következő adatokat kell megadni:

 • Név (vezeték, kereszt)

 • Telefonszám

 • E-mail cím

 • Jelszó

 • Számlázási adatok

 • Az Ajándék Kártya vásárlás a BrainTree fizetési rendszerén, vagy személyesen készpénz fizetéssel lehetséges. A Felhasználó a vásárláskor a BrainTree ÁSzF-jét is köteles elfogadni.

 • A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:

  • A szolgáltató elérhetőségeit

  • A szállítási címet

  • Átvétel helyét

  • A kiválasztott terméket

  • Megrendelés számát

  • Megrendelés árát

 • Harmónia Fészek a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja (egy email üzenet formájában). Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 • Az Ajándék Kártya vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

 •  Az Ajándék Kártya vásárlásra kötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül.

Foglalás:

Felhasználó a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokra, tanfolyamokra a harmoniafeszek@gmail.com e-mail címen, a 30-4564358-as telefonszámon, vagy a www.harmoniafeszek.hu weboldal, Setmore rendszerében működő Foglalás oldalán tud bejelentkezni.

Lemondás:

Felhasználónak legkésőbb a befoglalt szolgáltatás/tanfolyam időpontja előtt 24 órával jelezni kell a harmoniafeszek@gmail.com e-mail címen, vagy a 30-4564358-as telefonszámon, amennyiben nem tud részt venni a szolgáltatáson/tanfolyamon. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le a szolgáltatást/tanfolyamot és melyik szolgáltatásról/tanfolyamról van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha a Felhasználó a szolgáltatás/tanfolyam kezdőpontja előtt 24 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni.

 

Promóciók

 • Harmónia Fészeknek joga van kedvezményeket adni az eredeti szolgáltatás/tanfolyam árakból. Ezen kedvezmények feltételeit ajánlatokként változtathatja.

Hírlevél

 • A Weboldal használatának során a Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Harmónia Fészek tevékenységével kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.

 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. , valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Felhasználó adatkezeléséről részletes tájékoztató a Weboldalon az Adatkezelési Tájékoztató menü pont alatt található.

 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

Közösségi oldalak, marketing

A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Harmónia Fészek közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek Harmónia Fészek dokumentált anyagai (pl. fényképek, videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Harmónia Fészek közösségének része.

A Harmónia Fészek óráin/eseményein/tanfolyamain kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Harmónia Fészek marketing célokra használhat. Felhasználó az órán/eseményen/tanfolyamon való részvétellel hozzájárul, hogy kép-és hanganyagon szerepeljen és a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében térítésmentesen felhasználja.

 

Felelősség

Harmónia Fészek semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint a teljes tevékenységi kört) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy Harmónia Fészek szolgáltatási egy vagy több vonatkozásában módosulhatnak, részben vagy teljes egészében megszűnhetnek, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap.

Harmónia Fészek nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:

 • Hibák, vagy hiányosságok a Weboldalon, vagy a szolgáltatásokon/tanfolyamokon

 • Harmónia Fészek tevékenysége közben, vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása.

 

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés, vitarendezés

Harmónia Fészek a fogyasztókra vonatkozó vitás kérdésekben is a békés, peren kívüli egyezségre törekszik. A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő (postán megküldött levélben, illetve email útján):

Harmónia Fészek

Cím: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 9.
E-mail: harmoniafeszek@gmail.com

Harmónia Fészek az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt Harmónia Fészek elutasítja, álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Harmónia Fészek és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Harmónia Fészekkel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu/ holnapon érhetők el. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.h;u

 • Békéltető testület. A Szolgáltatás minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Harmónia Fészek székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest I., Krisztina körút 99.
tel: +361 488-2131
www.bekeltet.hu

Harmónia Fészket békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a vonatkozó jogszabályi rendelkezés által rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével Harmónia Fészek meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles.

 • ​Online szerződéssel összefüggően a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat elektronikusan az alábbi linken elérhető online vitarendezési platformon keresztül is rendezni tudják:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=HU

 • Bírósági eljárás: a vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 • Az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti:

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának
levélcím: 1525 Budapest, Pf., 75;
info@nmhh.hu

Az Adatkezelési Szabályzat eléréséhez kattints ide

bottom of page